چشم انداز

جهت گیریهای استراتژیک سه ساله مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت

چالش ها

ملزومات

اولویت ها

جهت گیری

تاخیر در امر بازدید و روند کار از سال گذشته تاکنون که توسط معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع صورت نگرفته است

تداوم فعالیت ها، حفظ و ارتقای شرایط از جمله نیروها و پرسنل، امکانات و تجهیزات، تشکیلات فعلی، اهداف و امور مربوطه

1- الف) پیگیری مدارک ارسالی و دعوت از کارشناسان وزارتی جهت بازدید از مرکز تحقیقات به منظور موافقت قطعی و اختصاص ردیف بودجه مستقل و چارت تشکیلات سازمانی

الف) توسعه ای و ساختاری

 

حمایت معاونت پشتیبانی و معاونت تحقیقات و فناوری و ریاست دانشگاه- تامین اعتبار

2- الف) ارتقای فضای فیزیکی و زیرساختهای توسعه، تجهیز و به روز نمودن امکانات

کمبود منابع مالی

حمایت معاونت پشتیبانی و معاونت تحقیقات و فناوری و دانشگاه- تامین اعتبار برای هر فرد

3- الف) جذب نیروی انسانی جدید متناسب با اهداف و رسالت مرکز تحقیقات در قالب پژوهشگر و هیأت علمی پژوهشی

پایین بودن مشارکت تشکیلاتی

کمبود منابع مالی

تامین منابع مالی، ارتباط با سایر مراکز و پیگیری هماهنگی های لازم و برگزاری همایش های مشترک، انجام پروژه های مشترک، منطقه ای و ملی،

آشنایی بخش خصوصی با فعالیت های مرکز

4- الف) جلب همکاری سایر مراکز تحقیقاتی و ارگانها درجهت برآورده شدن نیازهای پژوهشی و تقویت منابع مالی به منظورحل مسائل و مشکلات جامعه

کمبود منابع مالی و انسانی

برگزاری برنامه ها و کارگاه هایی با ارائه دستاوردهای مرکز تحقیقات در جهت افزایش مشارکت های مردمی- تامین اعتبارمالی

5- الف) معرفی تواناییهای مرکزتحقیقات جهت برآورده کردن نیازهای مرتبط با سلامت در سایر بخشها، ارگانها و موسسات دولتی و غیردولتی و دانشگاههای مجاور

پایین بودن مشارکت تشکیلاتی

اجرای پروژه­های مشترک و در اختیار گذاشتن نتایج طرح ها و برگزاری سمینارها و همایش های مشترک

6- الف) ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی بویژه در راستای شبکه های تحقیقاتی عضو

نداشتن بودجه مستقل مرکز تحقیقات

حمایت معاونت پشتیبانی و معاونت تحقیقات و فناوری و ریاست دانشگاه- تامین اعتبار

7- الف) اختصاص منابع مالی به منظور اقدام در خصوص اهداف برنامه های عملیاتی اولویت دار و انجام پروژه های پژوهش های خرد و کلان در راستای سند توسعه ایران 1404

 

نداشتن بودجه مستقل مرکز تحقیقات؛ و فضای فیزیکی و نیروی انسانی

حمایت و تامین اعتبار جهت جذب نیروی انسانی مناسب و کارآمد معاونت پشتیبانی، معاونت تحقیقات و فناوری و ریاست دانشگاه،

موافقت معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت متبوع

8 الف) پیگیری مرکز تحقیقات سالمندان با هدف ایجاد پژوهشکده

کمبود فضای فیزیکی و زیرساختهای توسعه، ضعف در زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری

حمایت معاونت پشتیبانی، معاونت تحقیقات و فناوری و ریاست دانشگاه- تامین اعتبار

9- الف) توسعه و تجهیز امکانات مرکز تحقیقات

 

هماهنگی با وزارت متبوع؛ پیگیری و تکمیل و تجهیز ملزومات طبق ضوابط، حمایت مالی و نیروی انسانی

1- ب) پیگیری جذب مجدد دانشجویان دوره PhD by Research در رشته ­Health Promotion

ب) تحصیلات تکمیلی

و توانمند سازی

کمبود منابع مالی

تامین اعتبار، حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

2- ب) تدوین برنامه های توانمندسازی آموزشی و پژوهشی جهت اعضاء و پژوهشگران مانند: برگزاری سمینارها و کارگاه های پژوهشی در راستای اهداف و رسالت مرکز تحقیقات

  

3- ب) جذب نیروی انسانی جدید متناسب با اهداف و رسالت مرکز تحقیقات در قالب پژوهشگر و هیأت علمی پژوهشی

کمبود نیروی انسانی متناسب با اهداف مرکز

افزایش تولید مقاله ها و طرح های پژوهشی، توسعه گروه و جذب نیروهای جدید

4- ب) تقویت بنیه علمی گروه پژوهشی ارتقای سلامت جوانان و میانسالان

کمبود نیروی انسانی متناسب با اهداف مرکز، کمبود منابع مالی

افزایش تولید مقاله­ها و طرح های پژوهشی، توسعه گروه و جذب نیروهای جدید

5- ب) تقویت بنیه علمی گروه پژوهشی ارتقای سلامت کودکان و نوجوانان

کمبود نیروی انسانی متناسب با اهداف مرکز،، کمبود منابع مالی

افزایش تولید مقاله ها و طرح های پژوهشی، توسعه گروه و جذب نیروهای جدید

6- ب) تقویت بنیه علمی گروه پژوهشی ارتقای سلامت سالمندان

کمبود نیروی انسانی متناسب با اهداف مرکز،، کمبود منابع مالی

افزایش تولید مقاله ها و طرح های پژوهشی، توسعه گروه و جذب نیروهای جدید

7- ب) تقویت بنیه علمی گروه پژوهشی سلامت اجتماعی و عدالت در سلامت

کمبود منابع مالی

برگزاری کارگاههای لازم در زمینه پژوهش، حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری و ریاست دانشگاه

8- ب) توانمند سازی محققان مرکز با مهارتهای پژوهشگری

کمبود منابع مالی

تامین منابع مالی

ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان

9- ب) حمایت و پشتیبانی مناسب از پژوهشگران و اساتید

کم رنگ بودن مشارکت درون و برون بخشی و مشارکت مردمی- کمبود نیروی انسانی و مالی

حمایت از سوی معاونت تحقیقات و فناوری و ریاست دانشگاه- جذب منابع مالی- تعیین اولویت های تحقیقاتی- تدوین برنامه های تحقیقاتی و نظام دار نمودن اجرای طرح ها - مشارکت درون و برون بخشی

1- ج) انجام پژوهش های توسعه ای و کاربردی (با تاکید بر تحقیقات جامعه نگر، مداخله ای و بینش استراتژیک( بر اساس استاندارد های بین المللی و رعایت اصول اخلاقی

ج) انتشارات و تولیدات علمی

 

به روز کردن اولویت های پژوهشی- ترغیب و تشویق بین بخشی و همکاری با مرکز تحقیقات- ایجاد سیستم دائم اطلاعات برای پایش و ارزشیابی نابرابری های سلامت

2- ج) هدفمند کردن تحقیقات و بهره گیری از آنها در جهت حل مشکلات بهداشتی و درمانی شهر، منطقه و کشور به ترتیب اولویت و امکانات

 

فعال نمودن گروه­های پژوهشی مرکز تحقیقات، بازنگری در اولویت های پژوهشی, ترغیب و تشویق بین بخشی و همکاری با سایر علاقه­مندان حوزه پژوهش،ایجاد سیستم دائم اطلاعات برای پایش و ارزشیابی نابرابری های سلامت

3- ج) به روزکردن اولویتهای پژوهشی مرکز باتوجه به کاربرد آن درجامعه

کمبود منابع مالی و انسانی در راستای قرار دادن نتایج در اختیار ذینفعان و برنامه ریزی در راستای بکارگیری و اطلاع­رسانی از نتایج پژوهش­های انجام شده

در اختیار دادن نتایج طرح­ها در اختیار ذینفعان(سیاستگذاران، مدیران، مجریان و عامه مردم)، درگیر و تشویق مردم به مشارکت، هدایت و نظام­دار نمودن اجرای طرح های تحقیقاتی بر اساس نیاز­های جامعه، مدیریت استفاده از دانش تولید شده و تشکیل بانک اطلاعاتی محققین

4- ج) کاربردی نمودن نتایج پژوهشهای انجام شده برای ذینفعان (سیاستگذاران ،مدیران،مجریان وعامه مردم)

کمبود منابع مالی در راستای حمایت از نویسندگان، کمبود منابع انسانی با توجه به اهداف مرکز

حمایت و تشویق نویسندگان و محققان مراکز و دانشگاه در جهت سیاست های وزارت تامین منابع

5- ج) افزایش تولید و ثبت مقالات علمی در مجلات معتبر علمی- پژوهشی داخلی و خارجی

کمبود نیروی انسانی متناسب با اهداف مرکز، کمبود منابع مالی

تامین اعتبار مالی؛ پیگیری مکاتبات و بهره گیری از اساتید بین المللی، حمایت ریاست دانشگاه و معاونت تحقیقات و فنآوری

6- ج) ارتقای کیفی مجله تخصصی پژوهش و سلامت در جهت کسب نمایه های بین المللی معتبر و ارتباط با بانکهای اطلاعاتی مرتبط

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/04
تعداد بازدید:
1616
Powered by DorsaPortal