تلفن3

نام و نام خانوادگی
سمت
واحد
معاونت
شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر صادقی نسب معاون بهداشت دانشگاه دفتر معاونت معاونت بهداشت -- 57220194
خانم اسماعیل نیا مسئول دفتر دفتر معاونت معاونت بهداشت

 

57229012-200 57220194
خانم دکتر دنیایی مسئول واحد توسعه شبکه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-173 57220189
آقای مهندس شجاعی کارشناس هماهنگی و گسترش توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-106 -
خانم علیشاهی کارشناس جلب مشارکت مردمی توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-128 57228518
آقای بیابانی کارشناس تیم سلامت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-107 57220188
خانم صابری کارشناس هماهنگی و گسترش توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-138 -
آقای مهندس بیگی مسئول بهداشت حرفه ای گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت

 

57229012-140 57229014
خانم مهندس نمکی مقدم کارشناس بهداشت حرفه ای گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت

 

57229012-155 -
آقای مهندس مردانی مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت

 

57229012-157 57220986
خانم مهندس امیری کارشناس بهداشت محیط گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت

 

57229012-153 -
آقای مهندس ذوالفقاری کارشناس بهداشت محیط گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت

 

57229012-147 57229016
آقای مهندس بخشی زاده کارشناس بهداشت محیط گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت

 

57229012-156 57229016
آقای مرادی امور دفتری گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت

 

57229012-162 -
آقای مهندس رادمهر کارشناس بهداشت محیط گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا معاونت بهداشت

 

57229012-146 -

آقای علیمردانی

مدیر گروه واحد جمعیت، خانواده و مدارس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-120 57220187

خانم نبیلی

کارشناس شیرمادر و باروری سالم گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-122 -

خانم قاسمی

کارشناس مادران گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-123 -

خانم سمائی

کارشناس خدمات نوین سلامت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-119 -

خانم یوسف پور

کارشناس برنامه کودکان گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-124 -

خانم قهرمانی

مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-109 57229013

خانم نجارشهری

کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-108 -
خانم صاحبی مسئول واحد سلامت روان گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت

 

57229012-168 -
خانم نجارپور کارشناس سلامت روان گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت

 

57229012-172 -
آقای ازقندی کارشناس سلامت روان گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت

 

57229012-174 -
خانم حسینی نژاد کارشناس امورداروئی واحد امورداروئی معاونت بهداشت

 

57229012-163 57228561
آقای قهرمان نژاد انبار داروئی واحد امورداروئی معاونت بهداشت

 

57229012-142 57226513
خانم حسینی مسئول واحد تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت

 

57229012-117 57229018
آقای زمانیان کارشناس واحد تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت

 

57229012-180 -
خانم عابدینی کارشناس واحد تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت

 

57229012-118 -
آقای دکتر رمضانی مسئول بهداشت دهان و دندان گروه بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت

 

57229012-161 57229017
خانم مقیمی کارشناس بهداشت دهان و دندان گروه بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت

 

57229012-161 -
خانم مهندس علمدار کارشناس آمار و رایانه واحد آمار و رایانه معاونت بهداشت

 

57229012-154 57229011
آقای مهندس غلامیان کارشناس کامپیوتر واحد آمار و رایانه معاونت بهداشت

 

57229012-152 -
آقای علی اصغری مسئول واحد آموزش سلامت گروه آموزش سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-165 7220186
آقای بیرجندی سمعی و بصری گروه آموزش سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-170 -
آقای رحمانی مدیر گروه واحد بیماریها گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-116 -
آقای قربان نیا کارشناس بیماریهای واگیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-112 -
آقای رمضانی کارشناس بیماریهای واگیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-111 -
آقای حسینی کارشناس بیماریهای غیرواگیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-114 57221575
خانم شریفی کارشناس بیماریهای غیرواگیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-113 -
آقای رحیمی مسئول زنجیره سرد گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-125 -
آقای طحان زاده مسئول امورمالی گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-134 57229015
آقای احتیاطی حسابدار گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-132 -
آقای مهدوی حسابدار گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-133 -
آقای زارع کارپرداز گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-135 57220184
آقای آتشین جامه کارپرداز گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-136 -
آقای فرزانه فر امین اموال گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-131 -
آقای مهندس اعلمی مسئول امورعمومی و اداری گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-150 57220185
خانم افشاری مسئول کارگزینی گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-126 57220195
خانم عجم دبیرخانه گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-127 -
خانم محمدی ماشین نویس گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-151 -
خانم محمدی تلفن خانه گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-0 -
رانندگان نقلیه گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-201 -
آقای کوچکی انبار گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-141 -
خانم متقی واحد تکثیر گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-175 -
آقای صفاری تاسیسات گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-197 -
آقای رضائیان تاسیسات گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-197 -
  نگهبانی گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-199 -
خانم جوانبخت مسئول آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-188 57221912
آقای اکبرزاده پذیرش آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-194 57221715
آقای اسدی نمونه گیری آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-190 -
خانم زراعت پیشه نمونه گیری نوزادان آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-192 -
آقای راهواره بخش فنی آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-189 -
خانم مهاجر بخش فنی آزمایشگاه

 

آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-189 -
خانم قاینی بخش فنی آزمایشگاه

 

آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-189 -
خانم امیری آزمایشگاه آب آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-186 -
خانم اسماعیل زاده شنوایی سنجی آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

-

57236115
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/19
تعداد بازدید:
349
Powered by DorsaPortal