طرح درس کارشناسی پرستاری - ارشد پرستاری سالمندی - ارشد سلامت سالمندی

طرح درس:


نام گروه و مقطع

نام درس

لینک دانلود

در سال تحصیلی 1400

کارشناسی پرستاری

پرستاری بهداشت روان

 دانلود

پرستاری بیماریهای روان

  دانلود

کارآموزی پرستاری بهداشت روان

  دانلود

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی

اخلاق در پرستاری

دانلود 

سالمندی سالم و فعال

 دانلود

دارو شناسی در سالمندان

  دانلود

پرستاری سالمندان 1

  دانلود

پرستاری سالمندان 2

  دانلود

پرستاری سالمندان 3

  دانلود

کارآموزی سالمندی

  دانلود   1    2     3

اپیدمیولوژی سالمندی...

 دانلود

زبان تخصصی پرستاری سالمندی

 دانلود

....

 

...

 

...

 

...

 

...

 

...

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته سلامت سالمندی

ارزیابی نیازهای بهداشتی سالمندان

  دانلود

تغذیه در سالمندان

  دانلود

روان شناسی سالمندان

  دانلود

کیفیت زندگی در دوره سالمندی

  دانلود

....

  دانلود

....

  دانلود

....

 دانلود

...

 دانلود

.....

 دانلود

.....

 دانلود

...

 

...

 

...

 

...

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/21
تعداد بازدید:
90
Powered by DorsaPortal