اعتباربخشی 

تاریخچه اعتباربخشی:
 historyتاریخچه اعتباربخشی (Accreditation ) : 
كالج جراحان امريكا توسط فرانكلين مارتين وكودمن در سال ۱۹۱۳، راه اندازي  و در سال ۱۹۱۷ برای اولین بار حداقل استانداردهایی را براي بيمارستان ها  تنظيم نمود. در سال ۱۹۵۱ كالج پزشكان امريكا، انجمن بيمارستانهاي امريكا، انجمن پزشكي امريكا و انجمن پزشكي كانادا به كالج جراحان امريكا ملحق شدند و كميته مشترك ارزيابي بيمارستان ها JCAH  تشکیل شد . از سال ۱۹۸۷ به بعد اين سازمان به عنوان كميته مشترك اعتباربخشي سازمان هاي مراقبت بهداشتي تغيير نام يافت. ادامه مطالب ...    چک لیست خودارزیابی

معرفی اعتبار بخشی:
 برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است .   چک لیست ارزیابی داخلی 
اهداف اعتباربخشی:

goals1جایگزینی مدل اعتباربخشی به جای ارزشیابی بیمارستانهای تک تخصصی 

- ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان 

- تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت 

- اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت 

- یاری رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی 

- ارائه الگوی نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز 

- ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات 

- پیگیری مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان

- بازدید و پایش اقدامات انجام شده واحدهای بیمارستان از نظر مستندات اعتباربخشی. 

برنامه استراتژیکسنجه های اعتبار بخشیبرنامه بهبود کیفیت برنامه عملیاتیبرنامه مدیریت خطربرنامه مدیریت بحرانمطالب آموزشیطرح تحول نظام سلامتخود ارزیابیرضایت سنجیسنجه های نسل سوم اعتبار بخشیدستورالعمل های ابلاغیسامانه اعتبار بخشی ملی ایران