کمیته های بیمارستانی 

Untitled 1

m...
اهداف کمیته های بیمارستانی:


تعیین خط مشی و زمینه های عملکرد بیمارستان برای تحقق اهداف و بر اساس موازین و رهنمودهای وزارت متبوع و دانشگاه
 
 طراحی و برنامه ریزی اجرایی جهت تحقق اهداف مزبور
 
شناسایی مشکلات و معضلات اصلی در عملکرد بیمارستان و رهیابی جهت حل آنها 
تلاش مستمر در جهت افزایش کیفیت و بهبود عملکرد بیمارستان و رضایت گیرندگان    خدمات

پیشنهاد اعضا و ترکیب زیر کمیته های بیمارستانی بر اساس موازین و رهنمودهای  وزارت متبوع و دانشگاه و دستورالعمل اجرائی ارزشیابی
 
پیگیری روند ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستانی و ارزشیابی منظم و مستمر درونی بیمارستان 

 3پایش و سنجش کیفیتدرمان دارو و تجهیزات پزشکیاخلاق پزشکیمدیریت اطلاعات سلامتحفاظت فنی و بهداشت کارترویج زایمان طبیعی و ایمنبهداشت محیطکنترل عفونتمرگ و میرو عوارضمدیریت خطر حوادث و بلایاطب انتقال خونترویج تغذیه با شیرمادراورژانساقتصاد درمان دارو