حقوق گیرنده خدمت

اهمیت ایمنی بیمار در نسل نوین اعتباربخشی:
 historyروح اصلی اعتباربخشی نسل نوین، ارتقای ایمنی بیمار است. استانداردهایی که مستقیما مرتبط با ایمنی بیماران هستند از انواع بومی و یا استانداردهای توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی در محورهای هشت گانه و در توالی اقدامات کیفی مربوط تعبیه شده اند. در واقع محور مدیریت ایمنی بیماران مجموعهای از استانداردهای کیفی در تمامی محورهای اعتباربخشی است. پیام اصلی این شیوه از نگارش، ضرورت توجه به برنامهها ، ملاک ها و نظارت های مرتبط با ایمنی بیمار در تمامی ابعاد اعتباربخشی و پرهیز از بخش محوری نمودن ایمنی بیماران با توجه به ابعاد متنوع آن است.

معرفی اعتبار بخشی:
 برنامه اعتبار بخشی تحولی عظیم در مدیریت خدمات سلامت کشور است که پیوند مدیریت ارشد با ارائه خدمات موثر پزشکی را فراهم می نماید و به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی با برخورداری از مقبولیت جهانی روزافزون در بخش سلامت هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ، ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار ، همگام با استانداردهای اعتباربخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقای کیفیت خدمات راهی نو جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوی دست اندرکاران این حوزه قرار داده است .   چک لیست ارزیابی داخلی 
اهداف اعتباربخشی:

goals1جایگزینی مدل اعتباربخشی به جای ارزشیابی بیمارستانهای تک تخصصی 

- ارتقای مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان 

- تضمین ایمنی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت 

- اجرای فرآیندهای درمانی مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت 

- یاری رساندن به مدیران و رهبران بیمارستان در عمل به وظایف خطیر خود و در حوزه مراقبتی 

- ارائه الگوی نظارتی یکپارچه جهت اطمینان از ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمنی و مبتنی بر شواهد علمی روز 

- ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات 

- پیگیری مراتب اجرایی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان

- بازدید و پایش اقدامات انجام شده واحدهای بیمارستان از نظر مستندات اعتباربخشی. 

منشور حقوق بیمارراهنمای بیمارمطالب آموزش به بیماردستورالعمل هارسیدگی به شکایات انتقادات و پیشنهاداترضایت سنجیخودارزیابیطرح تحول نظام سلامت