معرفی واحد

yasser
 • نام و نام خانوادگي:
 • یاسر ریوندی
 • سمت:
 • کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
 • مرتبه:
 • کارشناس ارشد پرستاری
 
gol
 • نام و نام خانوادگي:
 • مرضیه کمالی
 • سمت:
 • کارشناس هماهنگی ایمنی بیمار
 • مرتبه:
 • کارشناس ارشد پرستاری
 
gol
 • نام و نام خانوادگي:
 • محبوبه حسین پور
 • سمت:
 • عضو دفتر بهبود کیفیت
 • مرتبه:
 • کارشناس حسابداری 
 
gol
 • نام و نام خانوادگي:
 • نازنین امانیان
 • سمت:
 • عضو دفتر بهبود کیفیت
 • مرتبه:
 • کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 
شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

- تشکیل تیم تدوین برنامه استراتژیک و تدوین و بازنگری آن به طور سالانه
- پایش اجرای برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت
- شناسایی فرآیندهای اصلی و تصویب در تیم مدیریت اجرایی
- تعیین شاخص های فرآیندی، پیشرفت برنامه عملیاتی و بهبود کیفیت، عملکردی بالینی و غیربالینی
- جمع آوری و تحلیل شاخص ها و ارائه به تیم مدیریت اجرایی و در صورت لزوم انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت
- هدایت بخشها و واحدهای بیمارستان در جهت شناسایی مشکلات و انجام اقدام اصلاحی و ذخیره سوابق اصلاحی در یک فایل الکترونیک
- تشکیل تیم های تخصصی جهت تدوین و بازنگری خط مشی ها، روشهای اجرایی و دستورالعملها
- پیگیری و پایش خودارزیابی استانداردهای اعتباربخشی توسط بخشها و واحدها هر 3 ماه و تحلیل نتایج و انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت
- تشکیل تیم ارزیابی داخلی با محوریت تیم مدیریت اجرایی و تحلیل نتایج و انجام اقدام اصلاحی و یا تدوین برنامه بهبود کیفیت هر 6 ماه
- ثبت نتایج ارزیابی داخلی در سامانه الکترونیکی آنلاین وزارت بهداشت
 
 
contact
پست الكترونيكي: yasser.rivandy@gmu.ac.ir
براي ارتباط با بيمارستان از طريق آدرس و تلفن زير مكاتبه نمائيد: 
خراسان رضوي، گناباد، خیابان سعدی ،بلوار وحدت ،مرکز آموزشی ،پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی
شماره تلفن: 57236150--051