مقالات گروه پرستاری داخلی جراحی و اطفال

 http://www.mejfm.com/January%202018/Pelvic%20floor.pdf

ارتباط بین رضایت مندی شغلی و فرسودگی شغلی در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی. حبیب شارعی نیا، راضیه خلیلیان، طاهره بلوچی، حمید جوادی، مهدی حسینی(نویسنده مسئول)، فصلنامه مدیریت پرستاری، سال ششم، دوره ششم، شماره دوم، تابستان 1396

-مقایسه استرش شغلی پرستاران بخش­های اورژانس با سایر بخش­های آموزشی، حبیب شارعی نیا، فاطمه خونیکی، طاهره بلوچی، عاطفه عیدی زین آباد، مهدی حسینی(نویسنده مسئول). فصلنامه مدیریت پرستاری، سال ششم، دوره ششم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396

- بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت و استعداد کارآفرینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد، حبیب شارعی­نیا، افسانه نورائی، مهدی اسماعیل نیا، بتول محمدیان، رضا اسماعیلی، سعید عرفانپور(نویسنده مسئول)، نشریه پژوهش پرستاری ایران، دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397

مقالات 2017 و 2018

-The effect of instructing pelvic floor muscle training for controlling urinary incontinence and its resulting stress, anxiety and depression in patients with Multiple Sclerosis, Forough Rafii ,Moosa Sajjadi ,Habib Shareinia( Corresponding author) ,Payam Sarraf ,Mahnaz Seyedalshohahadaee. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 2017 January, 6(1).

- Effects of Pelvic Floor Muscle Exercises on Urinary Incontinence and Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis, Forough Rafii ,Moosa Sajjadi ,Habib Shareinia(Corresponding author) ,Payam Sarraf ,Mahnaz Seyedalshohahadaee. World Family Medicine, Volume 15 issue 10, december 2018

- Investigating the role of perception of aging and associated factors in death anxiety among the elderly, Ali Mohammadpour, Leila Sadeghmoghadam, Habib Shareinia, Somayeh Jahani, Fahimeh Amiri. Clinical Interventions in Aging 31.59.203.188 on 17-Mar-2018

 
 
مقالات انگلیسی(2008-2017)
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/10
تعداد بازدید:
1447
Powered by DorsaPortal