اسامی اساتید مشاور

لیست اساتید مشاور نیمسال دوم 1400- 1399

نام و نام خانوادگی

رشته دانشجویان

مقطع

سال ورود

تعداد دانشجو

دانشکده

هاشم نقوی

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

961

18

بهداشت

علی فیروزی

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

971

18

بهداشت

مصطفی جعفری زاوه

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

981

22

بهداشت

مجتبی امکانی

بهداشت حرفه ای

کارشناسی

991

13

بهداشت

مهدی قاسمی

بهداشت محیط

کارشناسی

961

27

بهداشت

مجتبی افشارنیا

بهداشت محیط

کارشناسی

971

22

بهداشت

زری شریفی

بهداشت محیط

کارشناسی

981

14

بهداشت

محمود تقوی

بهداشت محیط

کارشناسی

981

13

بهداشت

رویا پیروی مینائی

بهداشت محیط

کارشناسی

991

18

بهداشت

الهام صابری

بهداشت خانواده

کاردانی

992

9

بهداشت

حسین سرباز

مبارزه با بیماری

کاردانی

992

12

بهداشت

میترا صالحی

بهداشت عمومی

کارشناسی

961

22

بهداشت

محمد مطلبی

بهداشت عمومی

کارشناسی

971

15

بهداشت

محمدحسین بهشتی

بهداشت عمومی

کارشناسی

981

26

بهداشت

حسن شجاعی

بهداشت عمومی

کارشناسی

991

20

بهداشت

میترا دوگونچی

بهداشت عمومی

ناپیوسته

962

3

بهداشت

مجتبی کیان مهر

بهداشت عمومی

ناپیوسته

972

18

بهداشت

فاطمه محمدزاده

بهداشت عمومی

ناپیوسته

982

28

بهداشت

مجتبی کیان مهر

بهداشت عمومی

ناپیوسته

992

20

بهداشت

میترا دوگونچی

بهداشت عمومی

ناپیوسته

992

11

بهداشت

محمد مطلبی

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

961

4

بهداشت

رضا اسماعیلی

آموزش بهداشت 

کارشناسی ارشد

951

3

بهداشت

971

7

981

4

991

4

احمد زارعی

 بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

961

4

بهداشت

971

4

981

2

991

4

نام و نام خانوادگی

رشته دانشجویان

مقطع

سال ورود

تعداد دانشجو

دانشکده

معصومه فانی

پرستاری

کارشناسی

961

19

پرستاری

صدیقه گوهری

پرستاری

کارشناسی

961

18

پرستاری

نجمه ابراهیمی

پرستاری

کارشناسی

962

15

پرستاری

مجید دانشفر

پرستاری

کارشناسی

962

15

پرستاری

محمدرضا منصوریان

پرستاری

کارشناسی

971

20

پرستاری

معصومه امیری دلوئی

پرستاری

کارشناسی

971

13

پرستاری

مهدی بصیری مقدم

پرستاری

کارشناسی

972

25

پرستاری

مرتضی رستمیان

پرستاری

کارشناسی

981

19

پرستاری

صدیقه رجب زاده

پرستاری

کارشناسی

981

22

پرستاری

مریم مقیمیان

پرستاری

کارشناسی

982

22

پرستاری

لیلا صادق مقدم عباسپور

پرستاری

کارشناسی

982

21

پرستاری

علی پورفاطمی

پرستاری

کارشناسی

991

20

پرستاری

رضا نوری

پرستاری

کارشناسی

991

11

پرستاری

حسن ایرانی

پرستاری

کارشناسی

992

20

پرستاری

سمانه نجفی

پرستاری

کارشناسی

992

19

پرستاری

علی محمدپور

پرستاری داخلی- جراحی

کارشناسی ارشد

941

2

پرستاری

951

3

961

8

971

8

981

8

991

4

حسین عجم زیبد

پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد

961

4

پرستاری

971

6

981

3

991

5

شهلا خسروان

پرستاری سلامت جامعه

کارشناسی ارشد

951

4

پرستاری

961

1

971

5

981

8

991

3

موسی سجادی

پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد

941

2

پرستاری

951

5

961

6

971

6

981

7

991

3

جلال مردانه

 فوریت های پزشکی

کاردانی

982

28

پرستاری

طاهره بلوچی

 فوریت های پزشکی

کاردانی

992

18

پرستاری

هاشم فلاح

فوریت های پزشکی

کارشناسی

982

25

پرستاری

علیرضا عطاردی بیمرغی

فوریت های پزشکی

کارشناسی

992

 

 

پرستاری

نام و نام خانوادگی

رشته دانشجویان

مقطع

سال ورود

تعداد دانشجو

دانشکده

محمدحسن مینوئیان حقیقی

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

961

27

پیراپزشکی

حسین ابطحی ایوری

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

971

24

پیراپزشکی

جعفر حاجوی

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

981

14

پیراپزشکی

فاطمه قاسمی

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

981

14

پیراپزشکی

علیرضا محمدزاده

علوم آزمایشگاهی

کارشناسی

991

25

پیراپزشکی

جواد باقری

پرتوشناسی

کارشناسی

961

17

پیراپزشکی

سارا محمدی

پرتوشناسی

کارشناسی

971

21

پیراپزشکی

حامد معصومی

پرتوشناسی

کارشناسی

981

24

پیراپزشکی

محمد کشتکار دستنایی

پرتوشناسی

کارشناسی

991

23

پیراپزشکی

علیرضا طلائی

اتاق عمل

کارشناسی

961

24

پیراپزشکی

مهدی مشکی

اتاق عمل

کارشناسی

971

21

پیراپزشکی

آذر عرب خزاعی

اتاق عمل

کارشناسی

981

25

پیراپزشکی

کوکب بصیری مقدم

اتاق عمل

کارشناسی

991

16

پیراپزشکی

بتول محمدیان

اتاق عمل

ناپیوسته

981

28

پیراپزشکی

مصطفی امیری

هوشبری

کارشناسی

961

20

پیراپزشکی

نجمه سادات حاجی وثوق

هوشبری

کارشناسی

971

20

پیراپزشکی

عباسعلی عباس نژاد

هوشبری

کارشناسی

981

20

پیراپزشکی

آرش حمزه ای

هوشبری

کارشناسی

991

14

پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی

رشته دانشجویان

مقطع

سال ورود

تعداد دانشجو

دانشکده

عبدالجواد خواجوی مقدم

پزشکی

دکتری

921

12

پزشکی

علی جاویدی

پزشکی

دکتری

931

18

پزشکی

جلیل مشاری

پزشکی

دکتری

931

20

پزشکی

محمدامین مومنی مقدم

پزشکی

دکتری

941

21

پزشکی

تکتم پیکانی

پزشکی

دکتری

941

17

پزشکی

پریسا آرمان پور

پزشکی

دکتری

941

21

پزشکی

مریم معاون سعیدی

پزشکی

دکتری

951

16

پزشکی

اعظم السادات محمودیان

پزشکی

دکتری

951

15

پزشکی

محسن صاحبان ملکی

پزشکی

دکتری

951

19

پزشکی

علی عالمی

پزشکی

دکتری

961

19

پزشکی

جواد باذلی

پزشکی

دکتری

961

16

پزشکی

ملیحه ضیائی

پزشکی

دکتری

961

25

پزشکی

وحید طالب زاده

پزشکی

دکتری

971

18

پزشکی

حمیده محمدزاده

پزشکی

دکتری

971

18

پزشکی

جواد صادقی نسب

پزشکی

دکتری

971

19

پزشکی

حسن درودی

پزشکی

دکتری

981

23

پزشکی

بلال برازوان

پزشکی

دکتری

981

21

پزشکی

اکرم جواهری

پزشکی

دکتری

981

20

پزشکی

عبدالجواد خواجوی

پزشکی

دکتری

991

20

پزشکی

زهرا راستین

پزشکی

دکتری

991

20

پزشکی

حسین محمدپور

پزشکی

دکتری

991

20

پزشکی

مجید صادقی مقدم

پزشکی

دکتری

991

20

پزشکی

زهرا سبحانلو

پزشکی

دکتری

991

24

پزشکی

سید امیر طباطبائی زاده

تغذیه

کارشناسی

981

16

پزشکی

خسرو شفقی

تغذیه

کارشناسی

991

18

پزشکی

مریم ترابیان

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

991

4

پزشکی

رقیه رحمانی

مامایی

کارشناسی

961

25

پزشکی

مریم اسماعیلی

مامایی

کارشناسی

971

22

پزشکی

زهرا سعادتیان

مامایی

کارشناسی

981

10

پزشکی

فریبا عسکری

مامایی

کارشناسی

981

20

پزشکی

نرجس بحری

مامایی

کارشناسی

991

17

پزشکی

رقیه رحمانی

مامایی

کارشناسی ارشد

961

3

پزشکی

فاطمه یعقوبی مقدم

مامایی

کارشناسی ارشد

971

10

پزشکی

فاطمه یعقوبی مقدم

مامایی

کارشناسی ارشد

981

9

پزشکی

رقیه رحمانی

مامایی

کارشناسی ارشد

991

9

پزشکی


تاریخ به روز رسانی:
1400/06/14
تعداد بازدید:
2200
Powered by DorsaPortal