اداره امور هیأت علمی و اداری


مدیر
امور هیأت علمی: دکتر مرتضی رستمیان

کارگزین هیات علمی : خانم ملیحه مختاری

تلفن تماس: 57225027-051

شماره فاکس : 57223814-051

با عنایت به این امر که نیروی انسانی متعهد و توانمند یکی از ارکان اصلی توسعه و رشددانشگاه محسوب می‌شود، حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از ابتدای سال 1387 اقدام به تاسیس دفتر امور هیئت علمی نموده است. این دفتر بر آن است تا بااستفاده از نیروهای متخصص کلیه نیازها و امور مرتبط با اعضاء هیئت علمی را ساماندهینموده و در راه پر‌کردن خلاءهای موجود گام بردارد و در این راه نیازمند همدلی وهمکاری کلیه اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه می‌باشد.

برخی از مهمترین اهداف:

سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیات علمی
اصلاح و بهبود فرآیندهایارزیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی در سطح دانشگاه
تکریم اعضای هیات علمی وپاسخگویی و رسیدگی به امور مربوطه در کمترین زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسببرای استفاده حداکثری از توان علمی آنان.
تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع اعضای هیاتعلمی جهت پایش فعالیت هاو تهیه گزارش ها و آمارهای مورد نیاز.
تهیه سندنیاز‌سنجی دانشگاه در حیطه نیروهای علمی

فعالیتهای دفتر :

§         تشکیل پرونده سوابق علمی – آموزشی – پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی

§         اعلام نتایج کمیته ترفیع و ارتقاء اعضاءهیئت علمی دانشگاه به معاونت توسعه و منابعدانشگاه

§         مکاتبات لازم جهت اعضای هیات علمی مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص

§         هماهنگی های لازم جهت شروع و لغو ماموریتهای آموزشی، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت . مرخصی‌ها

§         انجام امور مربوط به تبدیل مرتبه علمی اعضای هیات علمی

§         مکاتبات لازم جهت تکمیل فرمهای اطلاعات اعضای هیات علمی به وزارت متبوع ، ارگانها ومراکز مختلف

§         تهیه اطلاعات مربوط به مرخصی اعضای هیات علمی به صورت رایانه ای

§         ارسال و جمع‌آوری فرمهای ترفیع پایه سالیانه به همراه مستندات مربوطه و تغییر وضعاستخدامی اعضای هیات علمی

§         ارتباط با واحد پژوهش دانشگاه جهت تایید مدارک و مستندات پژوهشی اعضاء هیئت علمی

§         ارتباط با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه جهت تایید مدارک و مستنداتمربوط به اعضاء هیئت علمی

§         هماهنگی جهت تشکیل کمیته های ترفیع پایه سالیانه، ارتقاء و تغییر وضع استخدامیاعضای هیات علمی

§         طرح فرمهای تکمیل شده و مستندات ارائه شده اعضای هیات علمی به کمیته کارشناسی ترفیعو ارتقاء دانشگاه

§         مکاتبات لازم جهت تکمیل فرمهای اطلاعات اعضای هیات علمی به وزارت متبوع ، ارگانها ومراکز مختلف
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/13
تعداد بازدید:
2515
Powered by DorsaPortal