بایگانی گزینش

ایجاد شده در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۲:۱۲:۰۵ بعد از ظهر

نمونه شرح وظایف واحد دبیرخانه وبایگانی

- ثبت خلاصه مشخصات وجریان نامه های وارده وصادره دررایانه یادفاترمربوطه
-تفکیک وتوزیع نامه هابرای ارجاع به واحداقدام کننده وپیگیری آنها
-بایگانی کلیه مکاتبات بصورت مناسب ،مطمئن ومحرمانه
-درج اوراق ،مدارک ومکاتبات مربوط به افراد درپرونده های گزینش آنان
- ثبت ،بروز رسانی و احصاءآمار ماهیانه پرونده های جاری وراکد دردفاتر مربوطه وبانک اطلاعات بایگانی
-حفظ وحراست از پرونده های گزینشی افراد واطلاعات مندرج درآن
- ثبت ،بروز رسانی و بهره برداری از نرم افزار هماهنگ
-انجام سایرامور محوله از طرف مقام مافوق

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس