اعضای هیات علمی گروه مامایی

.
خانم دکتر رقیه رحمانی بیلندی

دکتری تخصصی بهداشت باروری
مدیرگروه-استادیار وعضو هیئت علمی

تلفن: 57223028(051) داخلی 340

  دانلود رزومه

خانم فریبا عسکری


دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت باروری و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

دانلود رزومه
 
خانم دکتر نرجس بحری 

 
دکترای تخصصی بهداشت باوری
  استادیار و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی 338
دانلود رزومه
 Capture copy

خانم دکتر فاطمه هادی زاده طلاساز

دکتری تخصصی بهداشت باروری 

استادیار و عضو هیات علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی 172

دانلود رزومه

 

خانم الهه بنفشه قوچان عتیق

دانشجوی دکتری تخصصی مامایی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی 352

دانلود رزومه

 
خانم فاطمه یعقوبی

کارشناسی ارشد مشاوره مامایی

مربی و عضو هیات عامی بالینی
تلفن: 57223028(051) داخلی 341

مشاهده رزومه
 
تاریخ:
1400/09/20
تعداد بازدید:
5672
منبع:
Powered by DorsaPortal
login