گروه بهداشت عمومی


 ردیف عنوان درس
 مشاهده استاد
 1 تکنولوژی آموزشی
 مشاهده دکتر مطلبی
 2 تکنولوژی آموزشی مشاهده مهندس صابری
 3 بهداشت دانش آموزان و مدارس
 مشاهده مهندس صابری
 4 بهداشت مادر و کودک
 مشاهده مهندس صابری
 5 بیماریهای شایع کودکان
 مشاهده مهندس صابری
 6 اصول کلیات خدمات بهداشتی
 مشاهده مهندس صابری
 7 مصون سازی
 مشاهده مهندس صابری
 8 اقتصاد بهداشت
 مشاهده دکتر اسماعیلی
 9 جامعه شناسی سلامت
 مشاهده دکتر مطلبی
 10 آموزش بهداشت
 مشاهده دکترشمس
 11 آموزش بهداشت(ارشد) مشاهده دکترمشکی
 12بیماریهای شایع کودکان
 مشاهده دکتر مشکی
 13 روش پژوهش در آموزش بهداشت
 مشاهده دکتر مشکی
 14 نظریه ها و مدل های برنامه ریزی
 مشاهده دکتر مشکی
 15 بهداشت کودکان
 مشاهده دکتر مشکی
 16 پاتالوژی جغرافیایی
 مشاهده دکتر مشکی
 17 اصول و فنون مشاوره
 مشاهده دکتر مشکی
 18 بهداشت 1
 مشاهده دکتر مشکی
 19 ارتقاء سلامت و سبک زندگی
 مشاهده  دکتر شمس
 20 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی
 مشاهده دکتر شمس
 21 آموزش بهداشت و ارتباطات
 مشاهده  دکتر شمس
 22  بهداشت عمومی(رادیولوژی) مشاهده دکتر مطلبی
 23 بهداشت عمومی(فوریت) مشاهده دکتر مطلبی
 24 آموزش بهداشت و ارتباطات مشاهده دکتر مطلبی
 25 فناوری های کاربردی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 مشاهده دکتر مطلبی
 26 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 مشاهده دکتر مطلبی
 27آموزش بهداشت
 مشاهده دکتر مطلبی
  طرح درس های سال تحصیلی 1401-1400
  
 28 بهداشت محیط 1
 مشاهده دکتر پیروی
 29 بهداشت محیط 2
 مشاهده دکتر پیروی
 30 اکولوژی انسانی
 مشاهده دکتر دوگونچی
 31 بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن
مشاهده
 دکتر دوگونچی
 32 بهداشت سالمندان
 مشاهده دکتر دوگونچی
 33 کلیات پزشکی و بهداشت
 مشاهده دکتر دوگونچی
 34تکنولوژی آموزشی
مشاهده
 دکتر مطلبی
 35 آموزش بهداشت و ارتباطات
 مشاهده دکتر مطلبی
 36 برنامه ملی مبارزه با بیماری ها(کاردانی)
 مشاهده دکتر عالمی
 37 برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر(کارشناسی پیوسته)
 مشاهده دکتر عالمی
 38 برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیرواگیر(کارشناسی ناپیوسته)
 مشاهده دکتر عالمی
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/22
تعداد بازدید:
2248
Powered by DorsaPortal