گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 ردیف عنوان درس
 مشاهدهاستاد
 3 پویایی گروه
 مشاهده دکتر مشکی
 5 جامعه شناسی سلامت
 مشاهده دکتر مطلبی
 7 آموزش بهداشت(ارشد)
 مشاهده دکتر شمس
 12 روش پژوهش در آموزش بهداشت
 مشاهده دکتر مشکی
 13 نظریه ها و مدل های برنامه ریزی
 مشاهده دکتر مشکی
 15 اصول و فنون مشاوره
 مشاهده دکتر مشکی
 17 زبان تخصصی
 مشاهده دکتر مشکی
 18 ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم
 مشاهده دکتر شمس
 19 آموزش بهداشت و ارتباطات
 مشاهده  دکتر شمس
 20 فناوری های کاربردی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 مشاهده دکتر مطلبی
 21 ارتباط درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 مشاهده دکتر مطلبی
 22 آموزش بهداشت و ارتباطات مشاهده دکتر مطلبی
 23آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت جامعه نگر
 مشاهده دکتر مشکی
 24بیماریهای شایع کودکان
 مشاهده دکتر مشکی
 25پاتالوژی جغرافیایی ایران
 مشاهده دکتر مشکی
 26روانشناسی تغییر رفتار سالم
 مشاهده دکتر مشکی
 27 مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 مشاهده دکتر مشکی
  طرح درس های سال تحصیلی 1401-1400
  
 28فناوری کاربردی در آموزش و ارتقاء سلامت 1
 مشاهده دکتر دوگونچی
 29 فناوری کاربردی در آموزش و ارتقاء سلامت 2مشاهده
 دکتر دوگونچی
 30 سیستم اطلاع رسانی در سلامت
 مشاهده دکتر دوگونچی
 31آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در محیط های مراقبت بهداشت اولیه
 مشاهده دکتر دوگونچی
 32 اصول پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر
 مشاهده دکتر جعفری
 33 روش پژوهش در آموزش بهداشت
 مشاهده دکتر جعفری
 34 فناوری های کاربردی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مشاهده دکتر مطلبی
 35فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 مشاهده دکتر مطلبی
 36 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مشاهده
 دکتر مطلبی
 37جامعه شناسی سلامت
 مشاهده دکتر مطلبی
تاریخ به روز رسانی:
1400/10/21
تعداد بازدید:
1760
Powered by DorsaPortal