اعضای گروه

اعضای گروه پرستاری سلامت سالمندان و روان پرستاری
 

دکتر حسین عجم
دکترای تخصصی سالمند شناسی
استادیار و عضو هیئت علمی
 

 

دکتر لیلا صادق مقدم
دکترای تخصصی سالمند شناسی
دانشیار و عضو هیئت علمی
 
خانم نجمه ابراهیمی

 

مجید دانشفر
کارشناس ارشد پرستاری سالمندی 
مربی و عضو هیئت علمی
مشاهده رزومه
 
 
خانم نجمه ابراهیمی

 

متینه خوشخو
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
مربی و عضو هیئت علمی
 
 
مریم مرادی
کارشناس ارشد پرستاری سالمندی-  کارشناس گروه و مربی
 
اعضای هیأت علمی پشتیبان گروه                                                               

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

گروه

دکتر علی محمدپور

استاد

داخلی جراحی

دکتر شهلا خسروان

استاد

سلامت جامعه

دکتر موسی سجادی

دانشیار

داخلی جراحی

دکتر محمدرضا منصوریان

استادیار

سلامت جامعه

دکتر علی عالمی

استادیار

آمار و اپیدمیولوژی

دکتر رضا اسماعیلی

استادیار

پزشکی اجتماعی

دکترنگار شفاعی

استادیار

داروسازی

 دکترسید امیر طباطبایی  استادیار  تغذیه
 دکترفرناز شریفی  استادیار  روان پزشک
 آقای حبیب شارعی نیا  مربی  داخلی جراحی