شرح وظایف

برنامه ریزی آموزشی                                                                                                                              

1- همکاری با گروه های آموزشی و ارائه مشاوره در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل طرح دوره و طرح درس
2. همکاری و برنامه ریزی در جهت اجرا و ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی در دانشکده
3. همکاری فعال در جهت نیل به اهداف مندرج در استانداردهای کالبدی دانشکده ی پزشکی و استانداردهای ملی آموزش پزشکی
4. توسعه ی تکنولوژی آموزشی در دانشکده ی پزشکی
5. ترویج استفاده از فناوری های نوین آموزشی در دانشکده ی پزشکی
6. ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی – یادگیری و اجرای روش های نوین آموزشی
7. همکاری و برنامه ریزی در جهت توانمندی سازی اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی و مشارکت در انجام نیازسنجی اعضای هیأت علمی
8. همکاری و برنامه ریزی در جهت توانمندسازی آموزشی فراگیران دانشکده ی پزشکی


ارزشیابی و پژوهش

9. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی
10. مشارکت در هدایت ، انجام و نظارت بر ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی
11. انجام ارزیابی آزمونها ، مستند سازی نتایج و ارائه بازخورد به گروه ها و EDC
12. ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش


تعامل و ارتباطات

13. همکاری و ارتباط موثر با مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه،
14. همکاری با واحد توسعه ی آموزش بالینی (EDU) مستقر در معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
15. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط موثر با مدیران گروه های آموزشی.
16. ارتباط موثر با انجمن های علمی دانشجویی دانشکده ی پزشکی و استفاده از ظرفیت های انجمن های فوق در جهت بهبود فرآیندهای آموزشی
تاریخ به روز رسانی:
1397/05/04
تعداد بازدید:
2249
Powered by DorsaPortal
login