برنامه ها و شیوه نامه های مرتبط با بسته های آموزش علوم پزشکی

انتشار محتوا: ۵ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۵:۱۹ بعد از ظهر
بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی
شیوه نامه اجرایی برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس