هفته ملی سلامت مردان؛

سرطان های شایع مردان: معده، پروستات، مثانه

انتشار محتوا: ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۳۰:۴۱ بعد از ظهر
پیشگیری از سرطان يكي از مهمترين چالش های سلامت بوده و نقش مهمي در مقابله با سرطان دارد. حداقل 40 درصد از تمام سرطان ها با اقدامات پیشگیری اولیه موثر قابل پیشگیری است و با تشخیص زودهنگام تومورها، مرگ های ناشي از سرطان مي تواند كاهش یابد.
s.m

به گزارش وبدا، سرطان يک معضل بهداشت عمومي، اقتصادی و اجتماعي در قرن بیست و يكم است. يک پنجم مردم دنیا در طول زندگي خود به سرطان مبتلا مي شوند و عامل تقريبا يک ششم مرگ‌ها (16/8%) و يک چهارم مرگ های ناشي از بیماری های غیرواگیر(22/8%) در جهان است.
در گروه سنی30 تا 69 سال، سرطان موجب سه مرگ زودرس از هر 10 مرگ مي شود. علاوه بر اينكه سرطان يک مانع مهم برای افزايش امید زندگي به شمار مي رود، هزينه های كلان اقتصادی و اجتماعي را موجب مي شود كه با توجه به نوع سرطان، جنس و موقعیت جغرافیايي متفاوت است. 
پیشگیری از سرطان يكي از مهمترين چالش های سلامت بوده و نقش مهمي در مقابله با سرطان دارد. حداقل 40 درصد از تمام سرطان ها با اقدامات پیشگیری اولیه موثر قابل پیشگیری است و با تشخیص زودهنگام تومورها، مرگ های ناشي از سرطان مي تواند كاهش یابد.
20 میلیون موارد جديد سرطان و 9/7 میلیون مرگ ناشي از سرطان در سال 2022 در جهان ثبت شده است. بروز انواع سرطان در مردان، 10/3 میلیون و مرگ ناشي از آن 5/4 میلیون در سال 2022 بوده است. 
در ايران بر اساس گزارش كشوری برنامه ملي ثبت سرطان سال 1397، تعداد موارد جديد سرطان 141641 مورد بوده كه از اين تعداد 69066 مورد (49%) از سرطان‌ها در زنان و 72575 مورد (51%)از سرطان ها در مردان رخ داده است. شايع ترين سرطان ها در كل جمعیت كشورشامل پستان، پروستات، كولوركتال، پوست (غیر مالنوما) و معده و در مردان كشور شامل پروستات، پوست (غیر مالنوما)، معده، كولوركتال و مثانه بود.    

سرطان پروستات:
سرطان پروستات دومین سرطان جهان و اولین سرطان شايع در ايران است.
عوامل خطر سرطان پروستات:
علل ايجاد كننده سرطان پروستات كامل شناخته نشده است؛ اگرچه تعدادی از عوامل، خطر ابتلا به اين سرطان را افزايش مي دهند. عوامل خطر سرطان پروستات در مردان عبارتند از: 
سن: با افزايش سن، خطر ابتال بیشتر مي شود و اغلب موارد در مردان باالی 50 سال تشخیص داده مي شوند.
سابقه خانوادگی: وجود سرطان پروستات در برادر يا پدر قبل از سن 60 سالگي، خطر ابتلا را افزايش مي دهد. تحقیقات حاكي از افزايش خطر در افراد دارای يک فرد مونث نزديک در خانواده با سرطان پستان است. 
چاقی: مطالعات اخیر، احتمال بین چاقي و سرطان پروستات را نشان مي دهند و يک رژيم غذايي متعادل و فعالیت بدني منظم مي تواند خطر ابتلا  به سرطان پروستات را كاهش دهد. 
رژیم غذایی: ارتباط بین مصرف مواد غذايي مختلف و سرطان پروستات مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتايج اين مطالعات نشان مي دهند مصرف گوجه فرنگي )عمدتا به صورت پخته ( با كاهش خطر سرطان پروستات همراه بوده است. مصرف گوشت قرمز و گوشت‌های فرآوری شده، همچنین مصرف غذاهای سرخ كردني و چربي زياد در رژيم غذايي موجب افزايش خطر سرطان پروستات مي باشد. 
مواد شیمیایی: مطالعات نقش احتمالي بروز سرطان پروستات بیشتر در افرادی كه در معرض برخي مواد شیمیايي مانند آرسنیک هستند را نشان مي دهند.


سرطان معده
سرطان معده چهارمین سرطان جهان و سومین سرطان شايع مردان در ايران است. بیشترين مرگ ناشي از سرطان ها در ايران مربوط به اين سرطان است.
عوامل خطر سرطان معده:
سن: با افزايش سن، خطر ابتلا بیشتر مي شود و بیشتر در دهه 60 زندگي و بالاتر افراد تشیخص داده مي شود.
عفونت با هلیکو باکتر پیلوری: اين عفونت يكي از عوامل اصلي سرطان معده است. عفونت طولاني مدت معده با اين باكتری ممكن است به آتروفي و ساير تغییرات پیش سرطاني اليه داخلي معده شود. 
اضافه وزن/ چاقی: با افزايش خطر سرطان معده همراه است.
رژیم غذایی: مصرف زياد غذاهای نمک سود مانند ماهي و گوشت نمک سود و ترشي خطر سرطان معده را افزايش مي دهد.
مصرف سیگار: مصرف دخانیات خطر اين سرطان به ويژه سرطان های قسمت بااليي معده را افزايش مي دهد. میزان سرطان معده در افراد سیگار دو برابر بیشتر است.
سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان معده خطر ابتلا به سرطان معده را افزايش مي دهد.

سرطان مثانه
سرطان مثانه، نهمین سرطان دنیا و پنجمین سرطان شايع مردان در ايران است. اين سرطان، يكي از پر چالش ترين و گرانترين سرطان ها در تشخیص و درمان است. تشخیص آن عمدتا بر مبنای سیستوسكوپي است كه روشي تهاجمي و گران است.

عوامل خطر سرطان مثانه: 
دخانیات: مهمترين عامل خطر برای سرطان مثانه است كه تقريبا 50 درصد موارد را تشكیل مي دهد. آمین های معطر و هیدروكربن های آروماتیک چند حلقه ای در دود تنباكو با ايجاد سرطان مثانه مرتبط هستند. خطر اين سرطان با طول مدت و شدت استعمال سیگار افزايش مي يابد. قرار گرفتن در معرض دود دست دوم تنباكو نیز با افزايش خطر سرطان مثانه همراه است.

ساير عوامل خطر سرطان مثانه عبارتند از:
سابقه خانوادگی سرطان مثانه مواجهات شغلی در محل کار: مواجهه شغلي با آمین های معطر، هیدرو كربن های آروماتیک چند حلقه ای و هیدروكربن های كلردار دومین عامل خطر مهم برای سرطان مثانه است. اين نوع مواجه شغلي عمدتا در كارخانه های صنعتي كه رنگ، فلز و فرآورده های نفتي را پردازش ميكند رخ مي‌دهد.
استفاده از آب آلوده به آرسنیک

رژیم غذایی: رژيم غذايي سرشار از چربي های اشباع و گوشت خطر سرطان مثانه را افزايش مي دهد. مصرف كم سبزی ها و كمبود مايعات بدن از عوامل خطر اين سرطان مي باشند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس