وظایف و اختیارات امور حقوقی

ایجاد شده در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۵:۴۶ قبل از ظهر

وظایف و اختیارات دفتر حقوقی
۱-    طرح و اقامه دعاوی در مراجع حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها از طرف دانشگاه و تهیه لوایح دفاعی و اقدامات حقوقی در دفاع و تعقیب دعاوی و کلیه مراحل رسیدگی و پاسخگویی و دفاع از دعاوی  مطروحه علیه دانشگاه
۲-    طرح و پاسخگویی و دفاع در برابر شکایات مطروحه علیه دانشگاه در مراجع شبه قضایی مانند هیأتهای حل اختلاف کارگری ،تأمین اجتماعی ، مالیاتی و کمیسیونهای ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و...
۳-    پاسخ به دعاوی مطروحه افراد حقیقی و حقوقی در دیوان عدالت اداری و عندالزوم شرکت در جلسات رسیدگی
۴-    صدور اجرائیه و استیفاء حقوق دولت از متعهدین خدمت به دانشگاه و انجام امور مربوطه به وصول مطالبات
۵-    اخذ تعهد محضری ، ضمانت نامه بانکی و وثیقه ملکی  از پرسنل ، مأموریت آموزشی ، دانشجویان دوره های دستیاری پرسنل جدید الاستخدام پیمانکاران و غیره
۶-    بررسی و یا تنظیم کلیه اسناد مناقصه مزایده، قراردادها و معاملات دانشگاه
۷-    جمع آوری و نگهداری کلیه قوانین و تصویب نامه ها و آئین نامه های مورد نیاز و ایجاد آرشیو حقوقی
۸-    استعلام حقوقی از مراجع ذیصلاح و پاسخ و اظهار نظر مشورتی و ارائه راه حل های قانونی منطبق بر قوانین و مقررات به واحدهای تابعه دانشگاه
۹-    برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی حقوقی جهت مسئولین و کارشناسان واحدهای تابعه دانشگاه
۱۰-   رسیدگی به شکایات و رفع موانع حقوقی املاک دانشگاه در مراجع قضایی و ثبتی و اخذ اسناد مالکیت و مستند سازی اموال غیر منقول
۱۱-    انجام حمایت قضایی از پرسنل در مراجع قضایی و انتظامی نسبت به دعاوی که از انجام وظیفه آنها ناشی میشود.
۱۲- برگزاری مزایده ها و فروش اموال منقول و غیر منقول واحدهای تابعه دانشگاه
۱۳-    سایر وظایف و امور محوله از قبیل شرکت در کلیه جلسات، کمیته ها و کمیسیون هایی که حسب مقررات ذیربط عضویت یک نفر حقوقدان در آنها پیش بینی گردیده است مانند هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ، کمیته اخلاق در پژوهش و نشریات دانشگاهی کمیسیون مناقصه و مزایده، کمیته مواد ۹۴ و ۱۰۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ، کمیته نو آوری و مالکیت معنوی ، کمیته خوابگاه خودگردان ، هیأت کرسی های آزاد اندیشی و ...

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس