ارتباط با دانشگاه

ایجاد شده در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۱:۱۰ بعد از ظهر

حوزه ریاست:
ستاد مرکزی دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۳, ۰۵۱۵۷۲۲۳۵۱۴
فکس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۸۱۵
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir

معاونت آموزشی:
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تلفن تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ و ۰۵۱۵۷۲۲۵۰۲۷
فکس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۸۱۴
پست الکترونیک: m_amoozeshi@gmu.ac.ir

معاونت دانشجویی فرهنگی:
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تلفن تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ و ۰۵۱۵۷۲۲۵۰۲۷
فکس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۸۱۴
پست الکترونیک: daneshjoee@gmu.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری:
آدرس: خراسان رضوی - گناباد - حاشیه جاده آسیایی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد تلفن تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ و ۰۵۱۵۷۲۲۵۰۲۷
فکس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۸۱۴
پست الکترونیک: Research@gmu.ac.ir

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس