منشور اخلاقی

ایجاد شده در ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۰۲:۱۴ بعد از ظهر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

۱-    ما مصممیم که: خدمات صادقانه توام با گشاده رویی ، متانت و خوش خلقی به مشتریان ارائه و در جهت جلب خشنودی و رضایت آنان مبتنی بر قوانین و مقررات تلاش نمائیم و این امر را تکلیف الهی و وظیفه سازمانی خود می دانیم.
۲-    ما مصممیم که : خدمات را همواره با سرعت ، دقت ، صداقت ، امانت ، نظم ، تدبیر و آینده نگری به انجام رسانیم.
۳-    ما مصممیم که : مساوات در برخورد با ارباب رجوع ، پذیرش انتقادات سازنده و منطقی رازداری و حفظ اسرار مشتریان بویژه بیماران و پاسخگویی شفاف به آنان را در عمل رعایت کنیم.
۴-    ما مصممیم که : در راستای تحکیم ارزشهای اسلامی رعایت سلسله مراتب اداری ، وجدان کاری ، وقت شناسی، فروتنی،صبر و شکیبایی ،پاکیزگی محیط سازمانی، آراستگی ظاهر، رعایت نزاکت و اخلاق اسلامی و عدالت و انصاف را سرلوحه کار خود قرارداده و از هرگونه تبعیض ، شایعه پراکنی، هتک حرمت ، غیبت و خبر چینی بپرهیزیم.
۵-    مامصممیم که : در برنامه ریزیهای جاری و آتی خود به منظور دستیابی به اهداف عالیه توسعه اجتماعی سلامت و توسعه منظم و همه جانبه آن ، در جهت ارتقاء سطح همکاریهای بین بخشی و فرا بخشی و جلب مشارکت همگانی و استفاده از خرد جمعی بیش از پیش تلاش نمائیم .
۶-    ما مصمیم که : از منابع به نحو مطلوب و بهینه استفاده نموده خردمندانه صرفه جویی نموده و از اسراف و تبذیر پرهیز نمائیم.
۷-    ما مصممیم که : در جهت ارتقای سطح سلامت جامعه در همه ابعاد ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و مطلوب ، آموزش بهداشت ، توانمند سازی کارکنان ، مدیران و متخصصان تلاش و کوشش نمائیم.
۸-    ما مصممیم که : با آموزش و تربیت نیروی انسانی بر اساس اصول آموزشی و تربیتی در جهت تأمین نیازهای جامعه از این حیث مجددانه بکوشیم.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس