شرح وظایف اداره امور پرستاری     

ایجاد شده در ۴ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۵۷:۲۰ بعد از ظهر

شرح وظایف                                                                                                                                                          

۱.ارتقاء و حفظ خدمات پرستاری در حد مطلوب                                                                                                              

۲.ارتقاء و حفظ رضایتمندی مددجویان 

۳.آموزش کارکنان و مدیران پرستاری جهت ارتقاء دانش و مهارتهای شغلی و پیگیری مستمر اثر بخشی آموزشها 

۴.نظارت بر عملکرد کارکنان پرستاری

۵.ایجاد ارتباط وهماهنگی درزمینه امور پرستاری با کلیه سازمانها وواحدهای تابعه مطابق با سیاستهای دانشگاه

۶.ارائه پیشنهادات لازم جهت بکارگیری روشهای نوین پرستاری درواحدهای تابعه دانشگاه

۷.جمع‌ آوری‌ و بررسی‌ آمار و اطلاعات‌ پرسنل‌ پرستاری‌ تمامی‌ واحدها بطور ماهانه‌

۸.نظارت بر فعالیت مدیران پرستاری مراکز درمانی در راستای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری

۹.بازدید از مراکز درمانی و نظارت بر حسن اجرای مراقبتها بر اساس استانداردهای پرستاری.

۱۰.بررسی و برآوردنیازهای  آموزشی ضمن خدمت وایجادتسهیلات جهت پرسنل به منظور طی دوره های آموزشی

۱۱.برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای پرستاری متناسب با نیاز آموزشی کادر پرستاری مراکز درمانی

۱۲.تهیه و توزیع تراکتهای آموزشی جهت کادر پرستاری مراکز درمانی

۱۳.شرکت در ارزشیابی سالیانه بیمارستانها

۱۴. بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات و شکوائیه های کادر پرستاری

۱۵.یجاد ارتباط و هماهنگی به منظور فراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای کادر پرستاری واحدهای مربوطه

۱۶.تصمیم گیری در جهت نقل و انتقال کادر خدمات پرستاری در سطح بیمارستانهای تابعه

۱۷.هماهنگی وبرنامه ریزی واجرای کلیه دورههاوکارگاهها درمعاونت درمان

۱۸. تعیین هدف در جهت برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی و پژوهشی

۱۹.تدوین وپیشنهاد پروژه های تحقیقاتی ومشارکت دراجرای آنها

۲۰.تعیین افراد واجد شرایط جهت تدریس در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت

۲۱. تشکیل جلسات مداوم با مسؤلین پرستاری بیمارستان های تابعه و سوپروایزرهای آموزشی در جهت ارائه راهکارهای مناسب به منظور ارتقاء کیفیت خدمات

۲۲.بررسی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و مکاتبات‌ پرسنل‌ پرستاری‌ و اعلام‌ نظر در موارد لزوم‌

۲۳.همکاری وارزشیابی بیمارستان دوستدار کودک

۲۴.پیگیری‌ و اقدام‌ در مورد نامه‌ های‌ ارجاعی‌ توسط مافوق‌

 

"شرح وظایف کارشناس دفتر/ اداره پرستاری دانشگاه"

۱- برگزاری کارگاه ها و همایش های پرستاری در راستای ارتقا سطح دانش بلینش و عملکرد پرسنل بالینی

۲- اخذ مجوز اجرای دوره ای برنامه های آموزشی پیش بینی شده در تقویم آموزشی

۳- نظارت بر برنامه های محول شده معاونت درمان کنترل عفونت و .....

۴- جمع آوری و نظارت بر داده های مربوط به درصد عفونت های بیمارستانی

۵- برآورد نیروی مورد نیاز بیمارستانها براساس استانداردهای موجود ومقایسه با استاندارد های مطلوب و ارائه راهکار جهت رسیدن به وضع مطلوب به منظور ارتقاء مراقبت های کمی وکیفی به مددجویان

۶- کنترل و نظارت برتوزیع صحیح کادر پرستاری دربخش ها براساس ضریب پرستار به بیمار جهت ارائه مراقبت مناسب وایمن به بیمار

۷- بررسی مصوبات کمیته های پرسنلی ،ارزشیابی درونی ،کنترل عفونت،سوانح وحوادث و مرگ و میر و ... و ارائه بازخورد مناسب به مسئولین کمیته ها

۸- پایش و ارزشیابی مستمر خدمات کمی و کیفی پرستاری به مددجویان

۹- نیاز سنجی پژوهشی و اجرا تحقیقات پرستاری در بیمارستانها و واحدهای تحت پوشش دانشگاه جهت ارائه مراقبت مبتی برشواهد

۱۰- اجرای آموزشهای مورد نیاز به مدیران، سوپروایزران آموزشی و بالینی، سرپرستاران و سایرکادرپرستاری در راستای ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری به مددجویان

۱۱- شرکت درتیم ارزشیابی بیمارستانها وتکمیل چک لیستهای مربوطه به منظورتعیین درجه خدمات ارائه شده

۱۲-رسیدگی به شکایات فنی واداری کادرپرستاری به منظور ایجادرضایت مندی در آنان و بالطبع ارتقای رضایت مندی مددجویان

۱۳- برگزاری کارگاه و سمینار درراستای ارتقای دانش وآگاهی کادرپرستاری وکاربرد شیوه های نوین مراقبتی ازمددجویان

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس