اساسنامه

ایجاد شده در ۳ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۲۲:۴۶ قبل از ظهر

اساسنامه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
Social Determinants of Health Research Center

ماده 1 – به منظور گسترش پژوهشهای کاربردی، شناسایی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت، ارایه راه حلهای مناسب جهت کاهش نابرابریهای سلامت و نیل به هدف غایی عدالت در سلامت و به موجب این اساسنامه « مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت» که از این پس به اختصار « مرکز» نامیده می شود، برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.
ماده 2 – اهداف
1- توسعه و به کار گیری دانش بشری در زمینه سلامت به منظور بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت اقشار مختلف جامعه
2- انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و کاربردی مرتبط با حوزه سلامت ( با تاکید بر شناسایی تعیین کننده های اجتماعی سلامت، راههای مناسب برای کاهش نابرابریهای سلامت و پژوهشهای مبتنی بر سیستم سلامت HSR ) بر اساس استانداردهای بین المللی و رعایت اصول اخلاق در پژوهش، با استفاده از اصل مشارکت و جامعه محوری در جهت اصلاح نظر ارایه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور پاسخگویی به نیاز های مرتبط با سلامت جامعه اسلامی و کمک به تصمیم گیری مدیران مرتبط با سلامت
3- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها جهت استفاده پژوهشگران، مدیران و بکارگیری در جهت آموزش پزشکی، مطالعات اپیدمیولوژیک و آموزش سلامت
4- تربیت نیروی انسانی محقق و دانشجویان گروه علوم پزشکی متکی بر پژوهش و استفاده از نتایج تحقیقات به منظور حفظ و ارتقاء سلامت جامعه
5- ترغیب، تشویق و به کارگیری محققین به منظور توسعه توانمندی مدیریت اثر بخش سلامت و انجام پروژه های منطقه ای و ملی اولویت دار در حوزه علوم مرتبط با عدالت در سلامت
6- کوشش در جلب توجه و همکاری و مشارکت سایر سازمانهای دخیل در سلامت جامعه به ویژه مارکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور به منظور شناسایی دقیق عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت منطقه تحت پوشش، تببین راهکارها و مداخلات مناسب برای کاهش نابرابریهای موجود در سلامت و انجام پژوهشهای مناسب جهت ارزیابی پروژه های مداخله ای اجرا شده
7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی مرتبط با حوزه سلامت در سایر کشورها و سازمانهای بین المللی و جذب منابع با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
ماده 3 - ارکان مرکز عبارتند از:
الف – شورایعالی مرکز
ب – رئیس مرکز
ماده 4 - اعضای شورایعالی مرکز عبارتند از:
1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (رئیس شورای عالی)
2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
3- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
4- رئیس مرکز
5- سه نفر از اعضای هیئت علمی با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه:
آقای دکتر عبدالجواد خواجوی
خانم دکتر شهلا خسروان
آقای دکتر علی اکبری
ماده 5 - وظایف شورایعالی مرکز:
1- تصویب اصول و خط مشی پژوهشی مرکز
2- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی و نهادهای مرتبط با سلامت جامعه در داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی، وفق مقررات و ضوابط مربوطه .
3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
5- تصویب دستور العملهای مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز
6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز
تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مشی های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هماهنگ با آن خواهد بود .
ماده 6 – رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده 7 - وظایف رئیس مرکز :
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است که در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی مرکز جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. وی ریاست شورای پژوهشی مرکز را نیز عهده دار بوده، مسئولیت نظارت بر کلیه فعالیتهای علمی، آموزشی- پژوهشی و اداری – مالی مرکز را دارا می باشد.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس